Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), ως αρμόδια εθνική αρχή  για την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση κυβερνητικών οργάνων και διοικητικών αρχών και την  πρόληψη, αποτροπή, και αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διαφθοράς, αξιοποιεί τη συνδρομή του ΧΜ-ΕΟΧ υποβάλλοντας αίτημα για την χρηματοδότηση του Έργου – Προκαθορισμένης Πράξης με τίτλο: “Ενίσχυση του πλαισίου για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς” στο πλαίσιο του προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια”. Το έργο στοχεύει στην υιοθέτηση μιας συνεκτικής δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας στη δημόσια ζωή.

Αντικείμενο της πράξης αποτελεί η υποστήριξη της Ε.Α.Δ. κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και περαιτέρω ωρίμανσης της ως άνω Προκαθορισμένης Πράξης, μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Οι υπηρεσίες του τεχνικού συμβούλου θα ενισχύσουν τον φορέα υλοποίησης στις εργασίες προετοιμασίας και ωρίμανσης των επιμέρους δράσεων της Προκαθορισμένης Πράξης ήτοι,

•    την υποβολή του Τεχνικού Δελτίου Προκαθορισμένης Πράξης και των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων,
•    τη σύνταξη σχεδίων συμφωνιών συνεργασίας (partnership agreements) και
•    την εκπόνηση επικοινωνιακού οδηγού.

Ημερομηνία Ένταξης: 14/5/2021

Προϋπολογισμός: 44.000,00 €

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: