Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

10

Πρόσκληση 10
WiFi4GR - Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο
Προϋπολογισμός: 15.333.200,00 €
Έναρξη: 15/12/2023
Λήξη: 29/03/2024
Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

09

Πρόσκληση 09
Ώριμα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Υποδομών
Προϋπολογισμός: 58.660.786,00 €
Έναρξη: 08/12/2023
Λήξη: 07/09/2024
Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

08

Πρόσκληση 08
Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας - ULTRAFAST BROADBAND (UFBB)
Προϋπολογισμός: 236.987.177,63 €
Έναρξη: 01/11/2023
Λήξη: 31/03/2024
Ταμείο Χρηματοδότησης: Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία Ε.Ε

05

Πρόσκληση 05
Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών
Προϋπολογισμός: 68.989.933,00 €
Έναρξη: 04/04/2023
Λήξη: 29/12/2023
Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

04

Πρόσκληση 04
Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών και Εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την Υποστήριξη της Επιχειρηματικότητας και την Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων
Προϋπολογισμός: 85.496.216,00 €
Έναρξη: 24/04/2023
Λήξη: 31/12/2024
Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

03

Πρόσκληση 03
Υποστήριξη της Επιτελικής Ικανότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την Παρακολούθηση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων (3.2.2)
Προϋπολογισμός: 2.000.000,00 €
Έναρξη: 31/03/2023
Λήξη: 31/12/2023
Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

02

Πρόσκληση 02
Υποστήριξη Λειτουργίας και Εργαλεία Διαχείρισης της ΕΥΔ Προγράμματος "Ψηφιακός Μετασχηματισμός"
Προϋπολογισμός: 10.076.000,00 €
Έναρξη: 22/01/2023
Λήξη: 31/12/2027
Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

01

Πρόσκληση 01
Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ
Προϋπολογισμός: 235.285.163,00 €
Έναρξη: 26/01/2023
Λήξη: 30/09/2023
Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης