Η Πολιτική Συνοχής συνιστά διαχρονικά την κύρια επενδυτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη των περιφερειών, των αστικών, των αγροτικών, των ορεινών, των νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών της Ένωσης.

Συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύοντας στη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών, εκπληρώνοντας τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, οι οποίες κατά την περίοδο 2021-2027 επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027, οι πολιτικές της ΕΕ καθοδηγούνται από τους ακόλουθους πέντε κύριους στόχους:

  • μια Ευρώπη Πιο Ανταγωνιστική και Πιο Έξυπνη, μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ.
  • μια Πιο Πράσινη και Ανθεκτική Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και καθ’ οδόν προς μια οικονομία καθαρών μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων, και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
  • μια Πιο Διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας, με στρατηγικά δίκτυα μεταφορών και ψηφιακά δίκτυα
  • μια Πιο Κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη, που υλοποιεί τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και στηρίζει την ποιοτική απασχόληση, την εκπαίδευση, τις δεξιότητες, την κοινωνική ένταξη και την ίση πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
  • μια Ευρώπη Πιο Κοντά στους Πολίτες μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης όλων των εδαφικών τύπων και τοπικών πρωτοβουλιών. https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/how/priorities_en

Για την επίτευξη των Στόχων της Πολιτικής και την αντιμετώπιση των ποικίλων αναπτυξιακών προκλήσεων έχουν διατεθεί 426,7 δισ. ευρώ (λίγο περισσότερο από το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ), μέσω του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027.

Όλες οι Περιφέρειες της ΕΕ ωφελούνται από τους πόρους της Πολιτικής Συνοχής, ενώ δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, οι οποίες προσδιορίζονται με βάση το χαμηλό εισόδημα ανά κάτοικο, τα ποσοστά ανεργίας, τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: