Το Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 αποτελεί έγγραφο, το οποίο θα συνοδεύει το Πρόγραμμα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο, ενώ θέτει τον χρονοπρογραμματισμό για την αξιολόγηση της εφαρμογής του, θα υπόκειται στις απαιτούμενες αναθεωρήσεις, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζει και να ενισχύει τη λογική της παρέμβασης του Προγράμματος, η οποία αποτελεί και τη βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η αιτιολόγηση των αξιολογήσεων που επιλέγεται να πραγματοποιηθούν.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: