Διαγωνισμοί Πράξεων

ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης των πινάκων 1-7 του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και την ανάπτυξη υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος

Αφορά το έργο  «ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5150138 , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020». Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για το Υποέργο 1: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », με προϋπολογισμό 1.882.754,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής […]

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχοι και Υπηρεσίες Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης

Διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης σχεδίου διακήρυξης για τη σύναψη Σύμβασης με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 6