Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 (ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ) που υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσφέρει προς χρήση μια διαδικτυακή πύλη για τις ψηφιακές δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και άλλων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/χρηματοδοτικών εργαλείων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της υπό συγκεκριμένους όρους. 

Στόχος της ΕΥΔ Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 είναι να παρέχει ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία και σε περίπτωση που επισημανθούν σφάλματα, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διόρθωσή τους.

Ο επισκέπτης/χρήστης της πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους που ακολουθούν και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των επιμέρους ιστοσελίδων/ εφαρμογών, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

Όλο το περιεχόμενο της δικτυακής πύλης, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (όπως, πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027  και του Ελληνικού Δημοσίου και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. 

Κατά συνέπεια, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο τροποποίησης, πώλησης ή εμπορικής εκμετάλλευσης γενικότερα.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής του, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας δικτυακής πύλης και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Όταν απαιτείται προηγούμενη έγκριση για την αναπαραγωγή ή χρήση δεδομένων κειμένου και πολυμέσων (ήχου, εικόνας, λογισμικού κλπ.), η έγκριση αυτή ακυρώνει την ανωτέρω γενική έγκριση και αναφέρει με σαφήνεια τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

Παραίτηση από ευθύνη

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 που υπάγεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της δικτυακής πύλης. Παρόλα αυτά, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΨΗΜΕΤ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη. Ωστόσο, δεν ευθύνεται για τυχόν ορθογραφικά ή άλλου είδους λάθη κατά την αναδημοσίευση των εν λόγω πληροφοριών, καθώς και για οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια ή ζημία που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης ως απόρροια χρήσης των πληροφοριών αυτών.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΨΗΜΕΤ δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα της δικτυακής πύλης θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης δεν εγγυάται ότι οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων η δικτυακή πύλη τίθεται στη διάθεσή των επισκεπτών/χρηστών, δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Η ΕΥΔ δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα  της ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος στον οποίο παραπέμπει μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο επισκέπτης/ χρήστης της ιστοσελίδας αναλαμβάνει τον σχετικό κίνδυνο και οποιοδήποτε τυχόν έξοδο προκύψει σε κάθε τέτοια περίπτωση.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΨΗΜΕΤ δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την ποιότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους ο χρήστης έχει πρόσβαση μέσω της δικής του δικτυακής πύλης (από συνδέσμους – links).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος ΠΨΗΜΕΤ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί νομίμως το περιεχόμενο της δικτυακής του πύλης, με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες της.

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Ανακοίνωση ως προς την πνευματική ιδιοκτησία

Οι τίτλοι, σήματα, λογότυπα, απεικονίσεις και λοιπές ενδείξεις που συνδέονται ή αφορούν ή προσδιορίζουν ή αναφέρονται στην ΕΥΔ Προγράμματος, το ομώνυμο  Πρόγραμμα  ή οτιδήποτε άλλο τα προσδιορίζει, κατά ταυτότητα ανήκουν στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας  και τυχόν παράγωγα έργα που δημιουργούνται βάσει αυτού το οποίο  μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: