Στην συγκεκριμένη ενότητα θα αναρτώνται δράσεις που υλοποιούνται από την Μονάδα “Υλοποίηση Δράσεων” της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, η οποία, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 90819/22.09.2022 (ΦΕΚ 5148) ΚΥΑ αναδιάρθρωσης και την υπ΄ αριθμ. 125985/28.12.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 7776), έχει ορισθεί Δικαιούχος πράξεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ αλλά και στο πλαίσιο άλλων χρηματοδοτικών πηγών.

Η Μονάδα Υλοποίησης Δράσεων είναι δικαιούχος των πράξεων που ακολουθούν:

Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – ULTRAFAST BROADBAND (UFBB)
Προϋπολογισμός: 236.987.177,63 €
Ταμείο Χρηματοδότησης: Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία Ε.Ε

WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο
Προϋπολογισμός: 15.333.200,00 €
Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Κοινοποιήστε την ανάρτηση: