Στο σημείο αυτό δημοσιεύεται το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027, σύμφωνα με το άρθρο 49 § 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060 του άρθρου 35 § 4 Ν. 4914/2022 (ΦΕΚ 61Α/21.03.22).

Το Χρονοδιάγραμμα επικαιροποιείται τρεις (3) τουλάχιστον φορές το έτος, καθώς και κάθε φορά που τροποποιούνται ή οριστικοποιούνται επιμέρους στοιχεία των προσκλήσεων και του χρονοδιαγράμματος σε άλλες χρονικές περιόδους.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: