Η Υπηρεσία έχει καθορίσει μία Πολιτική Ποιότητας συνδεδεμένη με την Πολιτική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις απαιτήσεις των Προγραμμάτων και των έργων/ δράσεων και που διαχειρίζεται και υλοποιεί καθώς και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Αυτή η Πολιτική υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015 και του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας, καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας και των σχέσεών της με τους Δικαιούχους των Προγραμμάτων, τις Υπηρεσίες/ Φορείς του Υπουργείου, τις Διαχειριστικές Αρχές και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής, η Υπηρεσία καθιερώνει και ανασκοπεί μετρήσιμους αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα.

Για την επίτευξη των ανωτέρω η ανώτατη Διοίκηση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» δεσμεύεται:

  • να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες στις Αρμόδιες Αρχές,
  • να υποστηρίζει τους Δικαιούχους για την εκτέλεση των έργων που έχουν αναλάβει,
  • να εκπληρώνει τις απαιτήσεις των πελατών της Υπηρεσίας και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αύξηση της ικανοποίησης τους στο πλαίσιο του πελατοκεντρικού χαρακτήρα της,
  • να σχεδιάζει και να υλοποιεί ενέργειες αντιμετώπισης των απειλών και αξιοποίησης των ευκαιριών.
  • να καταρτίζει/ επιμορφώνει διαρκώς το προσωπικό και να καλλιεργεί την επιχειρησιακή γνώση,
  • να τηρεί πιστά το θεσμικό πλαίσιο που καλύπτει όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της,
  • να βελτιώνει διαρκώς την αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας και
  • να τροποποιεί, όποτε κρίνεται αναγκαίο την παρούσα Πολιτική, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής επάρκεια και καταλληλόλητά της.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, δίδοντας έμφαση στην οργάνωση και στην ποιότητα των εργασιών της, έχει αναθέσει την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας που έχει αναπτύξει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης της Ποιότητας.

Όλοι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας πρέπει να εφαρμόζουν πιστά το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας όπως αυτό είναι καταγεγραμμένο στο παρόν εγχειρίδιο ποιότητας, τις σχετικές με αυτό διαδικασίες ποιότητας και τους κανονισμούς της Υπηρεσίας.

Αθήνα, 26.06.2023

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: