Η Επικοινωνία συμβάλλει στην αύξηση της γνώσης των πολιτών για τη χρηματοδοτική συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Περιφέρειές της και για τα οφέλη που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της υλοποίησης και εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων που συμβάλλουν στην βελτίωση ποιότητας της ζωής τους.

Οι ενέργειες Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας της νέας δημοσιονομικής περιόδου 2021-2027 θέτουν ως προϋπόθεση την ευρύτερη δυνατή επικοινωνία της Πολιτικής Συνοχής προς τους πολίτες, με ευρεία και πολύ-επίπεδη επικοινωνιακή προβολή των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων.

Οι ενέργειες επικοινωνίας του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027”, μέσω της παρουσίασης και προβολής των αποτελεσμάτων του, επιδιώκουν την τεκμηρίωση επίτευξης των στόχων της πολιτικής Συνοχής.

Η επικοινωνιακή στρατηγική επιδιώκει στην κατανόηση, από τα ειδικά κοινά – αποδέκτες του Προγράμματος και το ευρύ κοινό, της σημασίας και της προστιθέμενης αξίας των ψηφιακών παρεμβάσεων του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027” και των αποτελεσμάτων τους, επισημαίνοντας παράλληλα τη συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συγχρηματοδότησή τους.

Η στρατηγική πρόκειται να υλοποιηθεί με τη χρήση κατάλληλων διαδικτυακών εργαλείων και ειδικών ενημερωτικών ενεργειών, σε δύο επίπεδα:

  1. Σε οριζόντιο επίπεδο, με ενέργειες οριζόντιας επικοινωνιακής προβολής
  2. Σε επίπεδο πράξεων και στοχευμένης ανάδειξης αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του Προγράμματος καθώς και των Πράξεων Στρατηγικής Σημασίας.

Μέθοδοι εφαρμογής για την επίτευξη μιας αποτελεσματικής προβολής:

  1. Άμεση ενημέρωση και εύκολη πρόσβαση όλων των ενδιαφερόμενων κατηγοριών κοινών στόχων – “δυνητικών δικαιούχων” στις ευκαιρίες χρηματοδότησης, στις διαδικασίες πρόσβασης στην υλοποίηση των πράξεων του Προγράμματος.
  2. Ευρεία προβολή των δράσεων προς κάθε στοχοθετούμενο κοινό, σε όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος, σε απλοποιημένη γλώσσα με την χρήση απλών και κατανοητών μηνυμάτων που διασφαλίζουν τη συνέχεια, ομοιομορφία και απλότητα της επικοινωνίας.
  3. Έγκαιρη ενημέρωση, υποστήριξη και παρακολούθηση των Δικαιούχων του Προγράμματος για την τήρηση των κανονιστικών τους υποχρεώσεων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην επικοινωνία των πράξεων κατά την υλοποίηση των παρεμβάσεων που αναλαμβάνουν.
  4. Ευρεία πληροφόρηση των πολιτών αναφορικά με το Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” και τη συμβολή του στην μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στον ψηφιακό κόσμο.
  5. Ευαισθητοποίηση του κοινού και η ενίσχυση της θετικής του γνώμης, αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συνεισφορά της στη χρηματοδότηση των παρεμβάσεων του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων τους.

Επικοινωνιακή προβολή των αποτελεσμάτων και επιτευγμάτων του Προγράμματος προς τους πολίτες, με την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας εμβληματικών έργων και πράξεων στρατηγικής σημασίας και την συμβολή τους στην ψηφιοποίηση οικονομίας και κοινωνίας και εν τέλει στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της χώρας.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: