Η διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές προσβασιμότητας, όπως αυτές περιγράφονται στα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα World Wide Web Consortium και ορίζονται μέσω του Web Accessibility Initiative στη διεύθυνση http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/

Προτεραιότητες
Κάθε σημείο ελέγχου έχει έναν βαθμό προτεραιότητας, που του έχει αποδοθεί από την Ομάδα Εργασίας και ο οποίος βασίζεται στον αντίκτυπο, που έχει το σημείου ελέγχου στην προσβασιμότητα.

Προτεραιότητα 1
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για το Διαδίκτυο, πρέπει να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών, θα βρίσκουν αδύνατη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου είναι μια βασική προϋπόθεση, έτσι ώστε κάποιες ομάδες χρηστών να μπορούν να χρησιμοποιούν έγγραφα στο Διαδίκτυο.

Προτεραιότητα 2
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για το Διαδίκτυο, καλό θα ήταν να ικανοποιεί αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα εξαλείψει σημαντικούς φραγμούς στην πρόσβαση εγγράφων του Διαδικτύου.

Προτεραιότητα 3
Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για το Διαδίκτυο, μπορεί αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν κάπως δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Διαδικτύου.

Κάποια σημεία ελέγχου ορίζουν έναν βαθμό προτεραιότητας που μπορεί να αλλάξει κάτω από συγκεκριμένες (υποδεικνυόμενες) συνθήκες.

Συμμόρφωση
Τρία είναι τα οριζόμενα επίπεδα συμμόρφωσης:​​

  1. Επίπεδο Συμμόρφωσης «A»: Όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 ικανοποιούνται
  2. Επίπεδο Συμμόρφωσης «AA»: Όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1 και 2 ικανοποιούνται
  3. Επίπεδο Συμμόρφωσης «AAA»: Όλα ​​τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται

Η διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 έχει υλοποιηθεί ακολουθώντας τις προδιαγραφές συμβατότητας σε επίπεδο συμμόρφωσης «ΑA».

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: