Το Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 συνδέεται με τους Στόχους 1 και 4  της Πολιτικής Συνοχής που διαμορφώνονται ως εξής:

Στόχος Πολιτικής 1

Mια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ”

Ο συγκεκριμένος στόχος (ΣΠ1) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

■ την ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0) και σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα

■ την ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων

■ τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και επέκταση ψηφιακών υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις μέσω εργαλείων της ΕΕ και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα στάδια υλοποίησης.

Στόχος Πολιτικής 4

“Μια πιο κοινωνική και χωρίς αποκλεισμούς Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων”

Κεντρική επιδίωξη των παρεμβάσεων του στόχου (ΣΠ4) είναι μια πιο κοινωνική Ελλάδα μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της διασφάλισης ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά.

Η διαχείριση, η υλοποίηση και η επικοινωνιακή προβολή του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027” (ΠΨηΜετ) αποτελούν την πλέον χειροπιαστή απόδειξη εφαρμογής της Πολιτικής για τη Συνοχή που πραγματοποιείται με την χρηματοδοτική συνεισφορά της Ε.Ε. για την επίτευξη των ψηφιακών παρεμβάσεων στη χώρα μας.

Οι ενέργειες Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας της περιόδου 2021-2027 {Κανονισμός (ΕΕ) 2021/1060} στοχεύουν σε μια ευρείας κλίμακας προβολή και ανάδειξη των αποτελεσμάτων της Πολιτικής Συνοχής προς τους πολίτες, μέσω μιας πολύ-επίπεδης επικοινωνιακής προβολής των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων και των επιτευγμάτων που προκύπτουν από αυτήν.

Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΣΠΑ 2021-2027 αξιοποιεί τους πόρους που διαθέτει η Πολιτική Συνοχής για την Ελλάδα. Η συνεισφορά του στην ανάπτυξη της χώρας ανέρχεται σε 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορούν στην Εθνική Συνεισφορά. https://www.espa.gr/el/Pages/CohesionPolicy.aspx

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: