Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας

Κατά την προγραμματική περίοδο 2021-2027, οι Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας “συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων ενός Προγράμματος και υπόκεινται σε ειδικές δράσεις παρακολούθησης και επικοινωνίας“, {Κανονισμός (EE) 2021/1060 – άρθρο 2}.

Βασικός τους στόχος είναι να φέρουν την συνεισφορά και τα επιτεύγματα της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά στους πολίτες, στοχεύοντας, μέσω ειδικών δράσεων επικοινωνίας, στην μεγαλύτερη δυνατή προβολή της χρηματοδοτικής τους στήριξης από την Ένωση.

Επιδιώκουν να αφηγηθούν την “ιστορία” κάθε Προγράμματος με συμβολικό και επικοινωνιακό τρόπο, αναδεικνύοντας σημαντικά και εμβληματικά συγχρηματοδοτούμενα έργα και τη συμβολή τους στην ενίσχυση της Πολιτικής Συνοχής.

Η Πολιτική Συνοχής στοχεύει στη διόρθωση των ανισορροπιών μεταξύ χωρών και περιφερειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, και υιοθετεί τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης, που στοχεύουν στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.

Στο Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027 οι Πράξεις Στρατηγικής Σημασίας συνιστούν εμβληματικές πράξεις ψηφιακής τεχνολογίας που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία που στηρίζουν την Πολιτική Συνοχής και περιλαμβάνουν παρεμβάσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και δράσεις επέκτασης και επιτάχυνσης της συνδεσιμότητας σε όλη την επικράτεια.

Οι επιλεγμένες ΠΣΣ συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό Κεντρικών Φορέων της Εκτελεστικής & Δικαστικής Εξουσίας αναδεικνύοντας την προστιθέμενη αξία των παρεμβάσεων ΤΠΕ κατά την μετάβαση του κράτους στην Ψηφιακή Δεκαετία 2030 με την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3

Πράξη Στρατηγικής Σημασίας 3
Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας (Ultrafast Broadband - UFBB) - Β’ Φάση
Προϋπολογισμός: 235.387.177,63 €
Ταμείο Χρηματοδότησης: Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4

Πράξη Στρατηγικής Σημασίας 4
Ανάπτυξη Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας
Προϋπολογισμός: 54.646.967,16 €
Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης EU – ΕΣΠΑ 2021-2027 και Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας - "Ελλάδα 2.0" - NextGenerationEU