Εντάξεις Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας

Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τις ανάγκες της ΕΥΔΠ. ΨΗΜΕΤ
Πράξη: 6007063
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
Μετακινήσεις – Εκπαιδεύσεις Προσωπικού της ΕΥΔΠ. ΨΗΜΕΤ
Πράξη: 6011252
Προϋπολογισμός: 450.000,00 €
Υπηρεσίες Υποστήριξης για τις ανάγκες της ΕΥΔ ΠΨΗΜΕΤ
Πράξη: 6010633
Προϋπολογισμός: 278.400,00 €
Προμήθεια Λογισμικού
Απόφαση Ανάκλησης (από 19.03.2024/682)
Πράξη: 6000773
Προϋπολογισμός: 40.000,00 €
Προβολή Διαφάνεια & Επικοινωνία Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Πράξη: 6001321
Προϋπολογισμός: 300.000,00 €
Υποστήριξη λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Πράξη: 6000725
Προϋπολογισμός: 740.000,00 €
1 2