Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

Η πράξη αφορά στη σύναψη σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών προβολής και επικοινωνίας του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: