Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027» (ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης του Προγράμματος, ως Διαχειριστική Αρχή στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Ν. 4914/2022 (Α’ 61) και το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.

Η ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ συγκροτείται από τις εξής έξι (6) Μονάδες:

Α.1. Προγραμματισμού

Α.2. Αξιολόγησης

Β.1. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων ΕΤΠΑ του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και εκχωρήσεων

Β.2. Παρακολούθησης και Διαχείρισης πράξεων των Προτεραιοτήτων EKT του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών και μέσων

Γ. Οργάνωσης και Υποστήριξης

Δ. Υλοποίησης Δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ καθώς και άλλων χρηματοδοτικών πηγών για τις οποίες έχει ορισθεί Δικαιούχος, σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. 90819/22.09.2022 (ΦΕΚ 5148) ΚΥΑ αναδιάρθρωσης και την υπ΄ αριθμ. 125985/28.12.2023 ΚΥΑ (ΦΕΚ 7776).

Μέχρι τo κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ εξακολουθεί να ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Ν. 4314/2014 αναφορικά με :

  • τη διαχείριση μέρους των τομεακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία», «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα» και του «Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης», σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στις αποφάσεις ορισμού της ως Ενδιάμεσου Φορέα.

Επιπλέον, “η Ειδική Υπηρεσία του Προγράμματος «Ψηφιακός Προγραμματισμός»2021-2027, από τον Δεκέμβριο του 2020, ασκεί πρόσθετα καθήκοντα και ως Διαχειριστής (του) Προγράμματος «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό 2014–2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EEA Grants) … πατήστε εδώ για περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

Στοιχεία Επικοινωνίας

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: