Στο πλαίσιο της διασφάλισης της διαφάνειας πρόσβασης στη χρηματοδότηση του Προγράμματος κάθε 4 μήνες θα δημοσιεύεται επικαιροποιημένος κατάλογος των πράξεων και των δικαιούχων που έχουν επιλεγεί για χρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κατάλογος των πράξεων αποτελεί εργαλείο χρήσιμο στους πολίτες, επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Επιμελητήρια, Οργανισμούς και άλλους φορείς, οι οποίοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τους Φορείς που αναλαμβάνουν την υλοποίηση των πράξεων, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους, και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας της κοινοτικής συγχρηματοδότησης των παρεμβάσεων ΤΠΕ που υλοποιούνται στη χώρα μας στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: