Προϋπολογισμός: 40.000,00 €

Η πράξη έχει σαν αντικείμενο τις υπηρεσίες συντήρησης λογισμικών για τις ανάγκες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021- 2027

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: