Προϋπολογισμός: 7.266.400,00 €

Η πράξη αφορά σε σύναψη σύμβασης για παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός προκειμένου να ανταποκριθεί στο κλείσιμο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και στην ταυτόχρονη εκκίνηση και διαχείριση της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: