Νέες Δράσεις στην Πρόσκληση 09 “Ώριμα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Υποδομών”

Στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης 09 “Ώριμα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Υποδομών”
■ προστέθηκαν εννέα (9) νέες πράξεις για υλοποίηση
■ αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της σε 71.821.097,00 €
■ προστέθηκαν νέοι αποδέκτες – “Δυνητικοί Δικαιούχοι”
νέα καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 12.07.2024

Στην δράση {1.1.1} “Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας” προστέθηκαν τα εξής:
• “Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού”
• “Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης της Α.Α.Δ.Ε.”
• “Δορυφόρος Λογαριασμός Τουρισμού”

Στην δράση {1.1.2} “Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης” προστέθηκαν τα εξής:
• “Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο)”
• “Ψηφιοποίηση Ασφαλιστικής Ιστορίας e-ΕΦΚΑ – (Α’ ΦΑΣΗ)”
• “Υπηρεσίες προσαρμογής εργαλείων & εφαρμογών για την υποστήριξη της τηλεργασίας στο χώρο της δημοσίας διοίκησης”
• “Ανασχεδιασμός και Ψηφιοποίηση Υποστηρικτικών Διαδικασιών ΟΠΕΚΑ”

Στην δράση {1.2.1} “Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών στην Υγεία” προστέθηκαν τα εξής:
• “Εγκατάσταση συστημάτων RIS PACS και απομαγνητοφώνησης ιατρικών πράξεων και γνωματεύσεων στα δημόσια Νοσοκομεία και τις δομές ΠΦΥ της χώρας ”
• “Εργαλεία ανάλυσης και ερμηνείας στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (ΕΟΔΥ)”

Αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης 09.

 

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: