09

Προϋπολογισμός: 58.660.786,00 €

Έναρξη: 08/12/2023

Λήξη: 07/09/2024

Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά ενταγμένες πράξεις της ΠΠ 2014-2020 που έχουν χαρακτηριστεί ως μεταφερόμενες και πρόκειται να μεταβούν στην ΠΠ 2021-2027, εκπληρώνοντας τον Στόχο πολιτικής (ΣΠ) 1: “Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ” και τον ειδικό στόχο (ΕΣ) 1.ii: “Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές” του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: