Πρόσκληση 05Β “Αξιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικού αποθέματος με τη χρήση ψηφιακών, καινοτόμων τεχνολογιών”

Σκοπός της δράσης είναι την προστασία και προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού πλούτου της χώρας, με τη αξιοποίηση σύγχρονων καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών, που θα συμβάλλουν στη διαδικτυακή ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος με την ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακών υπηρεσιών προς το ευρύ κοινό.

Αντικείμενο της δράσης είναι η καταγραφή, ψηφιοποίηση σημαντικού ιστορικού και πολιτιστικού αποθέματος της χώρας, καθώς και η ανάπτυξη ολοκληρωμένων αποθετηρίων ψηφιακού περιεχομένου για την οργάνωση, τεκμηρίωση, ψηφιακή διαχείριση, αποθήκευση, αναζήτηση των θησαυρών πολιτισμού από την επιστημονική κοινότητα και το κοινό.

H δράση θα λειτουργήσει προς όφελος:

της προαγωγής των πολιτιστικών πόρων της Χώρας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

της δυναμικής διαδικτυακής παρουσίας και της συμβολής του πολιτιστικού πλούτου στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας

της δημιουργίας προϊόντων με προστιθέμενη αξία για τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και τον τουρισμό

της προστασίας και διάθεσης του πλούσιου πολιτιστικού περιεχομένου με την παροχή αναβαθμισμένων ψηφιακών υπηρεσιών τόσο προς τους επισκέπτες των φυσικών χώρων όσο και προς τους διαδικτυακούς επισκέπτες

της αναβάθμισης του πολιτιστικού ρόλου των φορέων, του εκσυγχρονισμού τους και της ενίσχυσης του ανοικτού τους χαρακτήρα

της επιστημονικής (ερευνητικής, ακαδημαϊκής και εκπαιδευτικής) κοινότητας, ελληνικής και διεθνούς, μέσω της έγκυρης επιστημονικής τεκμηρίωσης, της προσβασιμότητας σημαντικού τμήματος της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, (αρχαίας και νεότερης), της προβολής ερευνητικού έργου και της διάθεσης πλούσιας και έγκυρης πληροφορίας μέσω διαδικτύου.

Η πρόσκληση έχει προϋπολογισμό 8.855.939,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027.

Αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης 05Β

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: