Ώριμα και τμηματοποιημένα έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης

 

 

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά σε ψηφιακές παρεμβάσεις που ξεκίνησαν να υλοποιούνται κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020 και έχουν χαρακτηρισθεί ως “τμηματοποιημένες”, διότι η υλοποίησή τους θα ολοκληρωθεί σε δύο συγχρηματοδοτούμενες προγραμματικές περιόδους.

Αποδέκτες της πρόσκλησης είναι, μεταξύ άλλων, Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, Υπουργεία, φορείς λειτουργίας των παρεμβάσεων, Φορείς της Δικαιοσύνης και του Πολιτισμού.

Το περιεχόμενο των παρεμβάσεων αφορά, κατά κύριο λόγο, στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, ψηφιακών εφαρμογών, δικτύων και τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Οι 15 παρεμβάσεις, που αποτελούν το περιεχόμενο της πρόσκλησης, εκπληρώνουν τον Στόχο Πολιτικής 1 που αφορά σε “μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ” και στον ειδικό στόχο που αναφέρεται στην “εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές”.

Η πρόσκληση έχει προϋπολογισμό που ανέρχεται σε 68.973.134,00.€ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027.

Αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης 11.

 

 

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: