Νέες Δράσεις στην Πρόσκληση 04 “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων”

Στο περιεχόμενο της Πρόσκλησης 04 “Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων

προστέθηκαν νέες πράξεις για υλοποίηση

■ αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της σε 98.940.895,33 €

■ προστέθηκαν νέοι αποδέκτες –  “Δυνητικοί Δικαιούχοι”

■ ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31.03.2025.

Στη Δράση {1.1.2} που αφορά στην “ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης προστέθηκαν τα εξής:

1. Η πλατφόρμα ανίχνευσης μελλοντικών τάσεων και σημάτων για Μακροπρόθεσμο Σχεδιασμό

Η πράξη αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου εργαλείου ανάλυσης μελλοντικών τάσεων, σεναρίων και μακροπρόθεσμων αλλαγών, όπου πρόκειται να αναπτυχθούν εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο στρατηγικής των Υπουργείων και υπηρεσίες, με τη συμπερίληψη και λήψης ειδοποιήσεων σε περιπτώσεις αλλαγής των δεδομένων και νέων εξελίξεων σε βασικούς τομείς ανάπτυξης της χώρας (όπως, ασφάλεια, κλίμα, τεχνολογία κ.τ.λ.).

2. Το μητρώο των πληροφοριών και των επικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η πράξη αφορά στη διαχείριση του κύκλου ζωής των πόρων πληροφορικής του δημοσίου για την υποστήριξη του νέου θεσμικού πλαισίου του Ν. 4727/2020, Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις.

3. Η υλοποίηση Ψηφιακών Δράσεων στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών

Το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών (Ε.Π.Α.Δ) του Ν. 4635/2019, άρθρο 45, αποτελεί το κεντρικό, κυβερνητικό πλαίσιο διυπουργικού συντονισμού για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων απλούστευσης διαδικασιών, οι οποίες επιδιώκουν την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και τη μείωση των διοικητικών βαρών, με την ψηφιοποίηση των διαδικασιών και την ανάπτυξη δράσεων διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Στη Δράση {1.4.1} που αφορά στην ανάπτυξη υποδομών Cloud για τη φιλοξενία φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, την παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaS-SaaS και την υλοποίηση λύσεων δευτερευόντων κόμβων (disaster site) συμπεριλήφθηκε η πράξη:

Παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης τμημάτων κώδικα για υφιστάμενες και νέες εφαρμογές που φιλοξενούνται στο G-Cloud

Οι υποδομές Cloud που πρόκειται να αναπτυχθούν για τη φιλοξενία φορέων της Δημόσιας Διοίκησης θα βρίσκονται φυσικά εγκατεστημένες σε κέντρα δεδομένων του Δημοσίου, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης συμπληρωματικών υποδομών από παρόχους δημόσιου υπολογιστικού νέφους για τη συγκρότηση ενός υβριδικού συστήματος με την παροχή υπηρεσιών IaaS-PaaS-SaaS, καθώς και δεύτερου κέντρου δεδομένων, ιδίων δυνατοτήτων, σε διαφορετική τοποθεσία, με την υλοποίηση λύσεων δευτερευόντων κόμβων (disaster site).

Στη Δράση {1.4.4} που αφορά στην “ανάπτυξη άλλων ειδών υποδομών ΤΠΕ (εξοπλισμός πληροφορικής μεγάλης κλίμακας, κέντρα δεδομένων, αισθητήρες και άλλος ασύρματος εξοπλισμός)” συμπεριλήφθηκε η πράξη:

Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, εντός των οχημάτων της Ο.ΣΥ. Α.Ε.

Πρόκειται για την εφαρμογή περιβαλλοντικά φιλικού εξοπλισμού και συγκεκριμένα δικτύων ασύρματης – WiFi πρόσβασης στο στόλο της Ο.ΣΥ, στην Περιφέρεια Αττικής και ανάπτυξη 897 κινητών σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi hotspots) για την βελτίωση της διαδικτυακής προσβασιμότητας υψηλής ταχύτητας σε 1,3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως.

Αναλυτική περιγραφή παρατίθεται στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης 04.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: