• Η δράση UFBB αποτελεί τη βασική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του «Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς» για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές, περιαστικές αλλά και αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας σε ολόκληρη την επικράτεια.
  • Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου οπτικών ινών, εγκατεστημένου όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τελικό χρήστη, ικανού να προσφέρει ευρυζωνικές συνδέσεις υπερυψηλής ταχύτητας, εξασφαλίζοντας σύνδεση στο διαδίκτυο με ταχύτητες τουλάχιστον 100Mbps ή ταχύτητες 100Mbps -αναβαθμίσιμες σε 1 Gbps.

Η υλοποίηση της πράξης επιτευχθεί με τη σύμπραξη Φορέων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

  • με τρόπο που να μην παρεμβαίνει και να μην στρεβλώνει τη λειτουργία της αγοράς, χωρίς να λειτουργεί ανασταλτικά για τις σχεδιαζόμενες ιδιωτικές επενδύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα τους.
  • θα λειτουργήσει συμπληρωματικά, σε συγκεκριμένες περιοχές και υποδομές αντίστοιχες εκείνων που αναπτύσσουν ιδιώτες πάροχοι.
  • Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου παρέχονται ευρυζωνικές υπηρεσίες δύο κατηγοριών:
  • Κλάση Α: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps – αναβαθμίσιμη σε 1 Gbps
  • Κλάση Β: σύνδεση με ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps
Κοινοποιήστε την ανάρτηση: