Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175768.  (ΑΔΑΜ: 22PROC011483438)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 6/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 13/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: