Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης “την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής”, για το Έργο: «Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (GEOPORTAL)» της Πράξης «Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (GEOPORTAL)» με κωδ. ΟΠΣ 5150761, του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Το έργο αφορά τη Δημιουργία Χαρτογραφικού Κόμβου ΕΑΓΜΕ για την παροχή υπηρεσιών ελεύθερων γεωδεδομένων σχετικά με την ενέργεια, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με τη μορφή χαρτογραφικών υπηρεσιών παγκοσμίου ιστού (WEB MAP SERVICES) και ανοικτών προτύπων (Rest, OGC, κλπ) και τη μετατροπή όλων των Γεωχωρικών Δεδομένων της ενιαίας Βάσης της Ε.Α.Γ.Μ.Ε., σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.

Περιλαμβάνει τους παρακάτω άξονες:

  • Δημιουργία Πύλης Γεωχωρικών Δεδομένων ΕΑΓΜΕ
  • Δημιουργία χαρτογραφικών Υπηρεσιών
  • Δημιουργία υπηρεσιών ευρετηρίου
  • Μετατροπή όλων των Γεωχωρικών Δεδομένων της ενιαίας Βάσης ΕΑΓΜΕ, καθώς και τη δημιουργία μεταδεδομένων σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία INSPIRE
  • Εφαρμογές Γεωεπεξεργασίας και πληθοπορισμού (crowd sourcing)
  • Ψηφιοποίηση και διάχυση υλικού Βιβλιοθήκης ΕΑΓΜΕ
  • Εφαρμογές εικονικής πλοήγησης
  • Επέκταση Υφιστάμενης Λειτουργικότητας

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η Προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού θα αναρτηθεί διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: