ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης των πινάκων 1-7 του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και την ανάπτυξη υποστηρικτικού πληροφοριακού συστήματος

Αφορά το έργο  «ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5150138 , Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: