Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό άνω των ορίων για το Υποέργο 1: «ΕΥΦΥΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ » ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ », με προϋπολογισμό 1.882.754,12 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο Α/Α συστήματος είναι 231262

Την περίληψη και διακήρυξη μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη , 30-01-2024. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 15:00μμ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί Τρίτη , 06-02-2024 και ώρα 10:00. Πληροφορίες στα e-mails protokolo@kalamata.gr, vdionyso@kalamata.gr ή στα τηλέφωνα 2721360728, 2721360776, 2721360781

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: