08

Προϋπολογισμός: 236.987.177,63 €

Έναρξη: 01/11/2023

Λήξη: 31/03/2024

Ταμείο Χρηματοδότησης: Διαρθρωτικά & Επενδυτικά Ταμεία Ε.Ε

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

  • ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ”,
  • ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Η δράση αφορά στη Β Φάση χρηματοδότησης του έργου “Υποδομές Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας – ULTRAFAST BROADBAND (UFBB)”, μιας δημόσιας παρέμβασης για την αύξηση της διαθεσιμότητας για τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε NGA-Λευκές αγροτικές και περιαστικές περιοχές, που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps, και σε αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps- αναβαθμίσιμη σε 1 gigabit. 

Εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA Plan), το οποίο έχει εγκριθεί από την ΕΕ (2015) και του οποίου οι στόχοι, οι προσεγγίσεις και οι δράσεις ενσωματώνονται στην Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική 2016-2020. 

Η δράση θα συμβάλλει: 

στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των αστικών κέντρων και της ελληνικής περιφέρειας και στην ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών νέας γενιάς με βάση και τους στόχους ευρυζωνικότητας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2025 (Gigabit Society) και 

στη διαμόρφωση ευνοϊκού περιβάλλοντος για ιδιωτικές επενδύσεις που θα εστιάσουν στην επέκταση και διείσδυση υποδομών επόμενης γενιάς που επιτυγχάνουν «ουσιαστική αλλαγή» (step change) σε όρους ευρυζωνικής διαθεσιμότητας, σε περιοχές και αγορές στις οποίες έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει μηδενικό ή μειωμένο ενδιαφέρον ανάπτυξης σχετικών υποδομών και υπηρεσιών. 

Αποσκοπεί συνολικά στην κάλυψη τουλάχιστον 90% του διαθέσιμου πληθυσμού των εν λόγω περιοχών με ευρυζωνικές συνδέσεις με την παροχή δύο κλάσεων υπηρεσίας: 

  • Κλάση Α: ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps – αναβαθμίσιμη σε 1 gigabit 
  • Κλάση Β: ταχύτητα καθόδου τουλάχιστον 100 Mbps 

Η δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 2 Δράση 2.1.1 Ανάπτυξη Υποδομών Υπερυψηλής Ευρυζωνικότητας.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: