07Β

Προϋπολογισμός: 62.500.000,00 €

Έναρξη: 24/05/2024

Λήξη: 31/07/2024

Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+

Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών”

Η πρόσκληση απευθύνεται σε εργαζόμενους (τουλάχιστον μέσου επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων) οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν νέες προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης. (εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι).

Δικαιούχοι – Αποδέκτες της πρόσκλησης

 • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των Ινστιτούτων/φορέων αυτών)
 • Επιμελητήρια (ΝΠΔΔ) Εθνικής Εμβέλειας
 • Ενώσεις (Εθνικής Εμβέλειας) Επιμελητηρίων (ΝΠΔΔ)
 • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων Πληροφορικής (Εθνικής Εμβέλειας*)

Φορέας «Εθνικής Εμβέλειας» νοείται εκείνος που έχει μέλη σε πάνω από το 50% των Περιφερειών της χώρας

Τα προγράμματα κατάρτισης αποτελούν επιλεγμένες προτεραιότητες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που στοχεύουν στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, που προβλέπονται από τους Ψηφιακούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr, από την 24/05/2024 έως την 31/07/2024.

Επισημάνσεις:

 • Διαδικασία επιλογής των πράξεων είναι η συγκριτική αξιολόγηση
 • Από το σύνολο των προτεινόμενων προγραμμάτων κατάρτισης κάθε Δικαιούχου, κατ΄ ελάχιστον το 75% των προγραμμάτων αυτών, θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένα με τους στόχους της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030 και των δεικτών της πρώην DESI, νυν “Digital Decade Targets”, σύμφωνα με την πολιτική του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

(σχετικός πίνακας συμπεριλαμβάνεται στα συνημμένα της παρούσας πρόσκλησης)

 • Η δράση προβλέπει ποσοστό τουλάχιστον 25% για τη συμμετοχή των εργαζομένων γυναικών
 • Μέγιστος προϋπολογισμός (συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη) κάθε υποβαλλόμενης πράξης = 000.000€.
 • Κάθε Δικαιούχος που σε διάστημα 24 μηνών από την ένταξη της πράξης του, του έχουν εγκριθεί δηλώσεις δαπανών μεγαλύτερες του 50% του εγκεκριμένου π/υ του, δύναται να αιτηθεί ως και διπλασιασμό του αριθμού των ωφελούμενων της αρχικής του πρότασης με αντίστοιχη αύξηση του προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή η πρόσκληση θα έχει διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η σειρά εξέτασης των αιτήσεων αύξησης π/υ καθορίζεται από τη σειρά υποβολής των δηλώσεων δαπανών.
 • Οι ενδιαφερόμενοι (ωφελούμενοι) που επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στα χρονικά πλαίσια που θα ορίζονται στη σχετική Πρόσκληση του Δικαιούχου για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, αφού πρώτα πιστοποιηθεί το επίπεδο δεξιοτήτων τους (μέσο επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και πάνω) με τη χρήση σχετικής πλατφόρμας αξιολόγησης ψηφιακής ωριμότητας. Η πλατφόρμα βασίζεται στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών DigComp (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/digcomp/digcomp-framework_en) και θα διατεθεί προς χρήση στους Δικαιούχους.
 • Καθώς έχουν τροποποιηθεί τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων (συνημμένα στην παρούσα πρόσκληση), συστήνεται να δοθεί προσοχή στο Κριτήριο «2.2 Τήρηση κανόνων διαφάνειας και υιοθέτηση καλών πρακτικών για την υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης», του Σταδίου Β2, αναφορικά με την επιλογή ωφελούμενων, το εκπαιδευτικό υλικό και την επιλογή εκπαιδευτών. Επίσης, να δοθεί προσοχή στα Κριτήρια «3.2 Αποτελεσματικότητα», «3.3 Αποδοτικότητα» και «4.1 Στάδιο εξέλιξης απαιτούμενων ενεργειών ωρίμανσης της πράξης»
 • Η επαγγελματική συμβουλευτική και η κατάρτιση θα αποτελούν ξεχωριστό διαγωνισμό από τον διαγωνισμό της πιστοποίησης.
Κοινοποιήστε την ανάρτηση: