07

Προϋπολογισμός: 62.500.000,00 €

Έναρξη: 16/06/2023

Λήξη: 16/07/2023

Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 07

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι: 

  • Θεσμικοί Κοινωνικοί Εταίροι (συμπεριλαμβανομένων των εποπτευόμενων Ινστιτούτων/φορέων αυτών) 
  • Επιμελητήρια (ΝΠΔΔ) Εθνικής Εμβέλειας
  • Ενώσεις (Εθνικής Εμβέλειας) Επιμελητηρίων (ΝΠΔΔ)
  • Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων ΤΠΕ (Εθνικής Εμβέλειας) μέλη της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες

Σημείωση: «Εθνικής Εμβέλειας» νοείται όταν έχει μέλη σε πάνω από το 50% των Περιφερειών της χώρας

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος: Ψηφιακός Μετασχηματισμός, του Ταμείου: ΕΚΤ+ και Δράσης: 3.1.2- Χωρίς Κατηγορία Δράσης (για τον ειδικό στόχο ESO4.7).

Δράση 3.1.2: Υλοποίηση προγραμμάτων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών

Αντικείμενο της Δράσης είναι η υλοποίηση δράσεων αναβάθμισης επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών και σε θέματα κυβερνοασφάλειας, για εργαζόμενους ιδιωτικού τομέα, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας. Η κατάρτιση θα γίνεται εξ αποστάσεως και στοχεύει στην προσωπική τους ανάπτυξη και την προετοιμασία τους στις σχετικές απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας τα επόμενα έτη.

Ομάδα Στόχος

Η Δράση αφορά εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας.

Αντικείμενο

  • Υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης/επανακατάρτισης και πιστοποίησης με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας– Πρωτοβουλία «Cybersecurity Experts Academy-Skilling & Employment», του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), 
  • Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού σε προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), 
  • Ενίσχυση του εργατικού δυναμικού νησιωτικών και παράκτιων περιοχών, και αναβάθμιση του επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών που αφορούν σε πεδία εφαρμογής της γαλάζιας οικονομίας, του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.) 
  • Ολοκληρωμένη παρέμβαση προετοιμασίας του ανθρώπινου δυναμικού για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του εμπορίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.)

Γεωγραφική κατανομή:

Η γεωγραφική κατανομή των ωφελουμένων θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με την περιφερειακή κατανομή του προϋπολογισμού (περιφέρειες Μετάβασης και Λιγότερο Ανεπτυγμένες)

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: