06

Προϋπολογισμός: 20.000.000,00 €

Έναρξη: 01/06/2023

Λήξη: 31/12/2023

Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 06

 

Καλούνται οι παρακάτω δυνητικοί δικαιούχοι:

  • ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Ε.Κ.Δ.Δ.Α)
  • ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός, του Ταμείου: ΕΚΤ+ και Δράσεων: 3.1.1- Χωρίς Κατηγορία Δράσης (για τον ειδικό στόχο ESO4.7).

Η Πρόσκληση αφορά στην ενίσχυση της προτεραιότητας της νέας ψηφιακής στρατηγικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, που είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, που παίζει καθοριστικό ρόλο για την ευημερία της κοινωνίας, καθώς και για την αδιάλειπτη λειτουργία κράτους και οικονομίας.

Δράση 3.1.1: Υλοποίηση προγραμμάτων επανακατάρτισης – αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων (reskilling – upskilling) των υπαλλήλων της Γενικής Κυβέρνησης 

Αντικείμενο της Δράσης είναι η επανακατάρτιση – αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον Δημόσιο Τομέα, προσαρμοσμένων για όλα τα επίπεδα (βασικό, προχωρημένο, ειδική εκπαίδευση), ανά τομέα δημόσιας πολιτικής, εκπαιδευτική βαθμίδα και κλάδο. Στόχος της Δράσης είναι η επιτάχυνση της ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών και ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης, η περαιτέρω βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, η αποτελεσματική χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων και εφαρμογών για τηλεργασία και συμμετοχή στην εκπαίδευση από απόσταση, καθώς και η προώθηση της κινητικότητας των στελεχών των δημόσιων υπηρεσιών.

Ομάδα Στόχος

Η Δράση αφορά τους υπαλλήλους της Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών των ΟΤΑ, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, καθώς  και άλλων ειδικών ομάδων δημοσίων υπαλλήλων (πχ κληρικοί).

Αντικείμενο

Οι υποδράσεις (έργα) που περιλαμβάνονται στη Δράση 3.1.1, αφορούν σε όλη τη χώρα και αφορούν στα εξής:

– Αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) στελεχών και υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα (ΟΤΑ) για την τοπική ανάπτυξη, του Ι.Τ.Α. (Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης),

– Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης για την αναγκαία προετοιμασία τους για την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών έργων και υπηρεσιών. Επίσης, αναβάθμιση ψηφιακών δεξιοτήτων (upskilling) σε θέματα αξιοποίησης και διαχείρισης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και κυβερνοασφάλειας, των στελεχών μέσης και υψηλής ψηφιακής ωριμότητας, του ΕΚΔΔΑ.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: