10

Προϋπολογισμός: 15.333.200,00 €

Έναρξη: 15/12/2023

Λήξη: 29/03/2024

Ταμείο Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Αντικείμενο της Δράσης 1.4.2 είναι η ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό, το έργο “WiFi4GR – Ανάπτυξη Δημόσιων Σημείων Ασύρματης Ευρυζωνικής Πρόσβασης στο Διαδίκτυο” αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση, σύνδεση και θέση σε λειτουργία σημείων ασύρματης πρόσβασης WiFi (Hotspots) στο Διαδίκτυο σε διάφορες περιοχές πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος της χώρας, για την κάλυψη, 2.500 περίπου περιοχών ασύρματης – WiFi πρόσβασης σε όλη την επικράτεια. Το σύστημα, το οποίο θα αναπτυχθεί, θα διαθέτει κεντρικό σύστημα παρακολούθησης και διαχείρισης, το οποίο καθιστά δυνατή την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των δομικών στοιχείων του δικτύου.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: