Στόχος της πράξης είναι η ενίσχυση της τεχνικής και διοικητικής επάρκειας του δυνητικού Φορέα Υλοποίησης “Συνήγορος του Πολίτη” για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων)  και προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έναρξης και υλοποίησης του αντίστοιχου έργου του Συνηγόρου του Πολίτη  για την αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης και καλύτερης διαχείρισης των προβλημάτων των πολιτών (Προκαθορισμένη Πράξη 3: “Greek Ombudsman actions for strengthening good governance, accountability and combating maladministration in the public sector” – “Δράσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για την ενίσχυση της καλής διακυβέρνησης, λογοδοσίας και καταπολέμησης της κακοδιοίκησης στον Δημόσιο Τομέα”).

Ημερομηνία Ένταξης: 20/5/2021

Προϋπολογισμός: 60.000,00 €

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: