Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), ως αρμόδια εθνική αρχή για α) την εκπόνηση, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου κατά της Διαφθοράς (εφεξής ΕΣΣΚΔ), β) την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στη δράση κυβερνητικών οργάνων και διοικητικών αρχών και γ) την πρόληψη, αποτροπή, και αντιμετώπιση φαινομένων απάτης και διαφθοράς, αξιοποιεί τη συνδρομή του ΧΜ-ΕΟΧ υποβάλλοντας αίτημα για την χρηματοδότηση του Έργου – Προκαθορισμένης Πράξης με τίτλο: “Ενίσχυση του πλαισίου για την ακεραιότητα, τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς” στο πλαίσιο του προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια”.

Το έργο στοχεύει στην υιοθέτηση μιας συνεκτικής δέσμης μέτρων για την ενίσχυση της λογοδοσίας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας στη δημόσια ζωή και στην υποστήριξη της εφαρμογής εμβληματικών δράσεων του ΕΣΣΚΔ, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί ως μεταρρυθμίσεις υψηλής σπουδαιότητας από διεθνείς οργανισμούς και διεθνείς συμβάσεις μέσω δράσεων για α) την Ενίσχυση του Εθνικού Πλαισίου για τη Δημόσια Ακεραιότηταβ) τη βελτίωση του πλαισίου και των διαδικασιών ανάκτησης και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων προερχόμενων από εγκληματική δραστηριότητα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000 (1.998.640, 59) ευρώ και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά και το Έγκλημα και το Υπουργείο Οικονομικών. Η χρονική διάρκεια της πράξης είναι 29 μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 1/12/2021 και ημερομηνία λήξης την 30/4/2024.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: