Τεχνικός και Νομικός Σύμβουλος Υποστήριξης της Γ.Γ.Ψ.Δ.Α.Δ. για την προετοιμασία υλοποίησης του προκαθορισμένου έργου PDP1: Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Σε συνέχεια της υπογραφής της Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Δοτριών Χωρών για την υλοποίηση του Προγράμματος F «Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια» και την υπογραφή του Συμφώνου Υλοποίησης του Προγράμματος (Programme Implementation Agreement) (ΥΑ Χρηματοδότησης), η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) έχει αναλάβει την προώθηση και υλοποίηση του έργου PDP1: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών».

Στόχος της πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών τεχνικής, διοικητικής, νομικής και επιστημονικής υποστήριξης προς τη ΓΓΨΔΑΔ για την προετοιμασία της έναρξης υλοποίησης της εν λόγω προκαθορισμένης δράσης.

Ημερομηνία Ένταξης: 20/5/2021

Προϋπολογισμός: 60.000,00 €

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: