Προϋπολογισμός: 50.000,00 €

Ποσό Συμβάσεων: 17.186,00 €

Η πράξη αφορά στην υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης για την αποτελεσματική ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 90012015.

Η πράξη εξασφαλίζει τη διοικητική ικανότητα και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής της ικανότητας και της διαχειριστικής της επάρκειας καθ’ όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021 27.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: