Προϋπολογισμός: 237.387.177,63 €

Η δράση UFBB αποτελεί τη βασική δημόσια παρέμβαση στο πλαίσιο υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Ευρυζωνικής Πρόσβασής Επόμενης Γενιάς 2014-2020 και 2021-2027 για την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών επόμενης γενιάς, με στόχο την αύξηση της διαθεσιμότητας τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε αγροτικές περιαστικές αλλά και αστικές περιοχές που δεν διαθέτουν διαδικτυακή πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: