“Ανάπτυξη νέου ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας της ΑΑΔΕ”

Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 και πρόκειται να αντικαταστήσει τα τρία βασικά συστήματα φορολογίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στον επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό της Αρχής.

Με την αντικατάσταση των ήδη λειτουργούντων πληροφοριακών συστημάτων θα επιτευχθούν τα εξής:
η παροχή ποιοτικότερων και εξατομικευμένων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις
■ η αντιμετώπιση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης και της φοροδιαφυγής,
■ ο ανασχεδιασμός και η ενοποίηση των βάσεων δεδομένων, με τη συλλογή και βέλτιστη αξιοποίηση των δεδομένων
■ η επανεξέταση, αναθεώρηση και η απλοποίηση των υφιστάμενων επιχειρησιακών διαδικασιών και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών ανάπτυξης
■ η παροχή αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης εργασίας των στελεχών της Αρχής
■ η συμπίεση του διοικητικού κόστους λειτουργίας
Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογίας της ΑΑΔΕ θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο δύο διακριτών “κεφαλαίων” μιας σύμβασης.

Το φυσικό αντικείμενο του Κεφαλαίου Β είναι αντικείμενο της παρούσας πράξης που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 και θα συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και αφορά στην ανάπτυξη των κάτωθι λειτουργικών περιοχών:

• Δηλώσεις φορολογούμενων (Βεβαιώσεις/Εισπράξεις/Μειώσεις/Επιστροφές)
• Εικόνα Φορολογούμενου
• Υποστήριξη φορολογούμενου (Γνωστοποιήσεις / Κοινοποιήσεις, Πιστοποιητικά)
• Συμμόρφωση
• Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων
• Ανάλυση Κινδύνων
• Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων
• Διοικητική Πληροφόρηση και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης
• Μητρώο Ηλεκτρονικών Μέσων και Δίαυλος Διαλειτουργικότητας
• Μητρώο Κινητών και Ακίνητων στοιχείων περιουσίας

Το φυσικό αντικείμενο του Κεφαλαίου Α αφορά στην ανάπτυξη των λειτουργικών περιοχών “Φορολογικό Μητρώο” και “Λογιστική” και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – “Ελλάδα 2.0” –  με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: