Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διακήρυξη αριθ. 3569/ΓΕ/2021: Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του Υποέργου ΑΑ1 «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

http://www.minagric.gr/index.php/el/the-ministry-2/proclamations-contests

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: