“Ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών και εργαλείων για τη Δημόσια Διοίκηση, την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων”

Η πρόσκληση θα είναι ενεργή μέχρι τις 31/12/2024 (ημ. λήξης υποβολής).

Προϋπολογισμός: 98.940.895 €.

Αντικείμενο της Πρόσκλησης είναι η υλοποίηση δράσεων του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027 αναφορικά με:

  • «Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας»
  • «Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης» και
  • «Διάθεση εφαρμογών και εργαλείων για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων»

Εφαρμογές και δράσεις υποστήριξης της επιχειρηματικότητας

Αφορά σε οριζόντιες δράσεις δημόσιων υπηρεσιών του κράτους για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, εστιασμένες σε τομείς με ειδικό ενδιαφέρον για τη χώρα (όπως, Τουρισμός, Πολιτισμός, Ναυτιλία). Στόχος της επιμέρους δράσης είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ο εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων, η αξιοποίηση εργαλείων πληροφορικής για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών για τον οικονομικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικό παράδειγμα: “Η ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων” {με χρηματοδότηση και από το Ταμείο Ανάκαμψης}.

Ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ σε Τομείς της Δημόσιας Διοίκησης

Στόχος της επιμέρους δράσης είναι η ψηφιακή ενδυνάμωση της διαφάνειας, της συμμετοχικότητας, της προσβασιμότητας, της ιδιωτικότητας και της ασφάλειας των συναλλαγών και των δεδομένων πολιτών και επιχειρήσεων, εξασφαλίζοντας μια σύγχρονη υποδομή εφαρμογών και υπηρεσιών, με καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες αιχμής.

Ενδεικτικά παραδείγματα στην συγκεκριμένη υπο-κατηγορία ενεργειών αποτελούν τα εξής:

  • “Αναδιαμόρφωση του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΙΙΙ)” στη Γ. Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, την ορθότερη εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου με έμφαση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και τη βέλτιστη αξιοποίηση της πληροφορίας της διαδικτυακής πύλης “Διαύγεια” με μία αρχιτεκτονική βασισμένη στα δεδομένα και όχι στα έγγραφα.
  • “Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφορικής Ψηφιακού Μετασχηματισμού” στη Γ. Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, το οποίο θα καλύπτει με ενιαίο και αυτοματοποιημένο τρόπο τις απαιτήσεις παρακολούθησης διαδικασιών διαχείρισης του χαρτοφυλακίου των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.
  • Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης” στη Γ. Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τη δημιουργία του Παρατηρητηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης το οποίο θα αναλάβει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ), τις επιπτώσεις στην κοινωνία, οικονομία και το περιβάλλον και την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων. Το Παρατηρητήριο θα λειτουργεί μέσω ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Σύστηματος.
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Διαδικασιών Κτήσης Ιθαγένειας” στη Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας (ΓΓΙ) του Υπουργείου Εσωτερικών

Για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών κτήσης ιθαγένειας θα αναπτυχθεί μια κεντρική, ενοποιημένη πληροφοριακή υποδομή που θα εξυπηρετεί στο ακέραιο τις ανάγκες των αιτούντων ιθαγένεια, το προσωπικό της ΓΓΙ καθώς και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς που συμβάλλουν στη συλλογή και έλεγχο των απαραίτητων εγγράφων και πληροφοριών.

Διάθεση εφαρμογών και εργαλείων για την ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Η ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων θα ενισχυθεί με σύγχρονες εφαρμογές και εργαλεία που συνδέονται με καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες αιχμής, με στόχο την υποστήριξη της ψηφιακής πολιτειότητας και την ενίσχυση της “Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση”, καθώς και την Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων (ΕΑΨΙ).

Η ΕΑΨΙ θα αποτελέσει την εθνική πύλη του οικοσυστήματος για την απόκτηση ψηφιακών ικανοτήτων, υιοθετώντας ευρωπαϊκές πολιτικές και εργαλεία, όπως είναι το ευρωπαϊκό σύστημα κατάταξης ESCO, για την υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσης ψηφιακών ικανοτήτων του γενικού πληθυσμού της χώρας.

Περισσότερα στα Σχετικά Αρχεία της Πρόσκλησης 4.

 

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: