Ανάθεση Υπηρεσιών Ανάπτυξης ΟΠΣ της Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του ΥπΑΑΤ

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού , για την ανάθεση Υπηρεσιών Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κεντρικής Γεωπληροφοριακής Υποδομής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: