Διαχειριστής του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί, Διαφάνεια” έχει οριστεί από το 2020 η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”

Ο Διαχειριστής μεριμνά για την επίτευξη των στόχων της Προγραμματικής Συμφωνίας που συνήφθη το 2020 δια μέσου των έργων του και την εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ, 2014-2021

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: