Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων, Παρόχων Υπηρεσιών, Εποπτεία, Έλεγχος, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x

Διακήρυξη αρ. 3/2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007106908) Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης του υποέργου Νο 1 της Πράξης “Διαχείριση Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων Παιγνίων και Παρόχων Υπηρεσιών Παιγνίων, Εποπτεία και Έλεγχος Παιγνίων, Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες G2x” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5045584.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: