Διαβούλευση – Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε προβαίνει σε διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υπηρεσίες ασύρματης  πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ: Εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών του συνόλου των Φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5010583 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης.

Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης τελευταίας γενιάς για τους ωφελούμενους Φορείς της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση του συνολικού αντικειμένου της Διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (3.720.000,00), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.000.000,00€, ΦΠΑ: 720.000,00€), με δικαίωμα προαίρεσης έως 30% επί του ποσού της σύμβασης.

Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για το χρονικό διάστημα από 15/09/2020  έως και 30/09/2020.

Το τεύχος του διαγωνισμού είναι διαθέσιμο εδώ.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης της δημόσιας διαβούλευσης.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: