Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού», με κωδικό ΟΠΣ 5069398 του Ε.Π «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα».

Το Αντικείμενο της σύμβασης, αφορά:

1) στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης των λειτουργιών που σχετίζονται με το εσωτερικό περιβάλλον του ΝΣΚ, ήτοι:

στην ύλη και τις λειτουργίες της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΝΣΚ (ΚΥ του ΝΣΚ) και των Υπηρεσιών, των Μονάδων και των Γραφείων που υφίστανται εντός αυτής,

στην ύλη και τις λειτουργίες των Γραφείων Νομικού Συμβούλου και των Δικαστικών Γραφείων του ΝΣΚ, τα οποία διεκπεραιώνονται από το (κύριο και διοικητικό) προσωπικό τους, καθώς και

στην ύλη και τις λειτουργίες του προσωπικού με το οποίο συνεργάζεται το ΝΣΚ (δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, κλπ.) για την εκπλήρωση της αποστολής του,

2) στην υλοποίηση της ολοκληρωμένης ψηφιακής διαχείρισης της εξωτερικής λειτουργίας του ΝΣΚ (σχέση του και διεπαφή του με όλα τα δικαστήρια της ημεδαπής όλων των βαθμών και δικαιοδοσιών, του φορείς του δημοσίου τομέα τους οποίους υποστηρίζει δικαστικά και νομικά το ΝΣΚ, τους φορείς του δημοσίου τομέα έναντι των οποίων το ΝΣΚ διατελεί σε κάθε είδους υποχρέωση και προς τούτο τους υποβάλει πληροφορίες, έγγραφα ή δεδομένα, ή και αντίστροφα, με τους φορείς του δημοσίου τομέα από τους οποίους αντλεί πληροφορίες, έγγραφα ή δεδομένα κατά την εκτέλεση του έργου του, με φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, κάθε είδους, που επιθυμούν να συμβληθούν ή συμβάλλονται με το ΝΣΚ και με τους δημοσίους φορείς ή τους ιδιώτες που είναι αποδέκτες υπηρεσιών του).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εφόσον η υποβολή των προσφορών γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα δημοσιευθεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

Η Προκήρυξη του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Άνω των Ορίων Διαγωνισμού θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Τεύχους Διακήρυξης.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: