Ολοκληρωμένη ψηφιακή ανάδειξη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους

Η Ιερά Μονή Παντοκράτορος Αγίου Όρους προκηρύσσει ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό (1/2022) για το υποέργο α/α 1: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ (MIS 5107688), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, με:

Εκτιμώμενη Αξία: 686.250,00€.

Προϋπολογισμός Αρχικού Έργου: 549.000,00 Ευρώ

Προϋπολογισμός δικαιώματος προαίρεσης: 137.250,00€.

Το έργο απαλλάσσεται του ΦΠΑ, (Π. 7395/4269/ΠOΛ. 302/5.11.87 A.Y.O., όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 της 1082911/4328/0014/ΠOΛ. 1164/24.8.92).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με ν. 4412/2016 όπως ισχύει, καθώς και β) τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού 1/2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010266278 2022-03-24.

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: