“Ώριμα Έργα Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Ψηφιακών Υποδομών”

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων της πρόσκλησης

Έναρξη: 08/12/2023  & Λήξη: 07/09/2024

Προϋπολογισμός: 58.660.786,00€

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά ενταγμένες πράξεις της ΠΠ 2014-2020 που έχουν χαρακτηριστεί ως μεταφερόμενες και πρόκειται να μεταβούν στην ΠΠ 2021-2027, εκπληρώνοντας τον Στόχο πολιτικής 1:

  • “Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ” και

τον ειδικό στόχο 1.ii:

  • “Εκμετάλλευση των οφελών της ψηφιοποίησης για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητικούς φορείς και τις Δημόσιες Αρχές”

του Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός” 2021-2027.

Αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των προτάσεων παρέχονται στα σχετικά αρχεία της πρόσκλησης 9, (στον παρόντα διαδικτυακό τόπο).

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: