Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ε.Υ.Δ. Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Αποφασίστηκε η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί του επισυναπτόμενου σχεδίου διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη σύναψη σύμβασης για το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός”».

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της εντός των αρμοδιοτήτων της στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-27, καθώς και του κλεισίματος του ΕΣΠΑ 2014-20. Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται από το Σύμβουλο Τεχνικής Υποστήριξης διακρίνονται στις παρακάτω βασικές ενότητες:

 • Ενότητα Εργασιών Α: Υποστήριξη σε Δράσεις Προγραμματισμού, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης του Προγράμματος και στην Ένταξη Πράξεων
 • Ενότητα Εργασιών Β: Υποστήριξη στη Διαχείριση και Παρακολούθηση των Πράξεων
 • Ενότητα Εργασιών Γ: Υποστήριξη των Επιτόπιων Επαληθεύσεων των Πράξεων & των Ελέγχων των ΕΦ
 • Ενότητα Εργασιών Δ: Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως ΕΦ
 • Ενότητα Εργασιών Ε: Υποστήριξη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στις Αρμοδιότητές της ως Δικαιούχος Πράξεων Τεχνικής Βοήθειας
 • Ενότητα Εργασιών ΣΤ: Ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων, διοίκησης και παρακολούθησης των Εργασιών του Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αναλύεται ως εξής:

 • Προϋπολογισμός αρχικού έργου: έξι εκατομμύρια ευρώ (6.000.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (7.440.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
 • Δικαίωμα προαίρεσης: έξι εκατομμύρια ευρώ (6.000.000€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (7.440.000 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)

Η επεξεργασία και η αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από τη Δημόσια Διαβούλευση και εν συνεχεία η τυχόν τροποποίηση του ως άνω Σχεδίου θα πραγματοποιηθεί από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες (σύμφωνα με το αρ. 47 παρ. 3 του Ν.4412/2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία θα αναρτηθεί:

 • Στο ΕΣΗΔΗΣ: www.eprocurement.gov.gr
 • Στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ): www.digitalplan.gov.gr
 • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης www.mindigital.gr

Οι προτάσεις/ παρατηρήσεις θα υποβληθούν στον ιστότοπο www.eprocurement.gov.gr.

Μοναδικός Κωδικός Διαβούλευσης: 22DIAB000024548

Κοινοποιήστε την ανάρτηση: